LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ACTIEVOORWAARDEN.


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Plopsaqua-actie (hierna te noemen: "Actie") die in België wordt georganiseerd door IZICO Belgium N.V./S.A (hierna de noemen “IZICO”) gevestigd te Bocholt aan de Goolderheideweg 23, 3950 Bocholt.


Algemeen

 • Elk in België/Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Iedereen die meedoet aan de actie (hierna te noemen: “Deelnemer”) is ouder dan 18 jaar en indien jonger, dient de Deelnemer toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 • Het is nadrukkelijk verboden om actiekaartjes en actiecodes na te maken of te kopiëren of deze te gebruiken zonder Beckers producten te kopen of verkopen.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden (hierna te noemen: "Actievoorwaarden").
 • De uitleg en toepassing van de actievoorwaarden door IZICO is bindend. In situaties waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist IZICO. Deze beslissing is bindend.

Gegevens

 • Om de prijzen van Attractiepark Plopsaqua De Panne te verzilveren dient de Deelnemer de unieke actiecode die op de verkregen actieverpakking vermeld staat op de actiewebsite (www.beckersactie.be) in te voeren en daarna dient de Deelnemer zijn/haar gegevens in te vullen. Deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens die nodig zijn voor deelname juist, volledig en up-to-date zijn.
 • Persoonsgegevens van de Deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij door de Deelnemer anders wordt aangegeven. Op de aan IZICO verstrekte gegevens is het Privacy Statement van IZICO van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.beckers.be/nl/privacy-en-cookiebeleid.

Looptijd en wijze van deelname

 • De Actie loopt in België/Luxemburg vanaf 10-07-2015 tot en met 31-12-2015, zolang er actieverpakkingen voorradig zijn (hierna te noemen "Actieperiode"). Het is een wedstrijd met aankoopverplichting, te weten 1 verpakking Beckers Frikandellen 20x70gram.
 • Het betreft een tijdelijke Actie met een beperkte oplage actieverpakkingen (In totaal: 10.000stuks Beckers Frikandel 20x70g).
 • De Deelnemer kan meedingen naar de prijzen door de unieke actiecode op de actieverpakking in te voeren en het antwoord op de schiftingsvraag in te vullen op de actiewebsite (www.beckersactie.be).
 • Bij het invoeren van de actiecode op de website wordt direct aangegeven of de Deelnemer de prijs heeft gewonnen.
 • Wanneer de Deelnemer zijn/haar gegevens heeft ingevuld, krijgt de Deelnemer een promotiecode waarmee ze de toegangskaarten (in de vorm van een entree voucher) kan downloaden op de website van Attractiepark Plopsaqua De Panne.
 • De promotiecode zal direct getoond worden alsmede via een email verstuurd worden naar de Deelnemer.
 • Een actiecode kan slechts eenmaal worden ingevoerd op de actiewebsite.
 • Deelnemers kunnen zo vaak meedoen aan de actie als gewenst. Voor elke deelname is wel een nieuw actieverpakking (met nieuwe actiecode) nodig.
 • De prijzen zijn te verzilveren tot het einde van de Actieperiode. Na de Actieperiode heeft de Deelnemer geen recht meer op een prijs, ook al staat dit vermeld op het kraskaartje.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DE CETTE ACTION. ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. EN PARTICIPANT À CETTE ACTION, LE PARTICIPANT ACCEPTE L’APPLICATION DE CES CONDITIONS.


Ces conditions s’appliquent à l’action Plopsaqua (dénommée ci-après « Action ») qui est organisée en Belgique par IZICO Belgium N.V./S.A (dénommée ci-après « IZICO ») établie à Bocholt à la Goolderheideweg 23, 3950 Bocholt.Généralités

 • Toute personne domiciliée en Belgique/au Luxembourg est autorisée à participer à cette action.
 • Toute personne participant à l’action (dénommée ci-après « Participant ») doit avoir au moins 18 ans, sinon elle doit pouvoir présenter l’autorisation de son représentant légal pour pouvoir participer à l’action.
 • Il est expressément interdit de falsifier ou de copier des cartes d’action ou des codes d’action ou de les utiliser sans acheter ou vendre des produits Beckers.
 • En participant à cette Action, le Participant accepte ces conditions (dénommées ci-après « Conditions de l’action »).
 • Les explications et l’application des conditions de l’action par IZICO sont contraignantes. Dans les situations non prévues par les conditions de l’action, IZICO prend des décisions sans appel.

Données

 • Pour obtenir les prix du Parc d’attractions Plopsaqua De Panne, le Participant doit introduire sur le site internet de l’action (www.beckersactie.be) le code d’action unique mentionné sur le paquet de l’action. Et ensuite, le Participant doit compléter ses données. Le Participant garantit que les données qu’il fournit pour participer sont correctes, complètes et actuelles.
 • Les données personnelles des Participants sont utilisées exclusivement pour la réalisation de l’Action, sauf mention contraire du Participant. Sur les données qui lui sont fournies, IZICO applique sa Politique de confidentialité telle qu’elle est publiée sur http://www.beckers.be/fr/vie-privee-cookies.

Période et mode de participation

 • L’Action se déroule en Belgique/au Luxembourg du 10-07-2015 au 31-12-2015 jusqu’à épuisement du stock de l’action (dénommé ci-après « Période de l’action »). Il s’agit d’un concours avec obligation d’achat, à savoir 1 paquet de fricadelles Beckers 20x70g.
 • Il s’agit d’une Action temporaire impliquant un nombre limité de paquets promotionnels (au total : 10 000 paquets de Beckers Fricadelles 20x70g).
 • Le Participant peut remporter les prix en introduisant le code d’action unique sur le paquet promotionnel ainsi que la réponse à la question subsidiaire sur le site Internet de l’action (www.beckersaction.be).
 • En introduisant le code d’action unique sur le site Internet, le Participant est directement informé s’il a gagné le prix.
 • Lorsque le Participant a saisi ses données, il reçoit un code de promotion qui lui permet de télécharger des billets d’entrée (sous la forme d’un voucher) sur le site Internet du Parc d’attractions Plopsaqua De Panne.
 • Le code de promotion sera affiché directement et sera également mentionné sur un courriel envoyé au Participant.
 • Un code d’action ne peut être saisi qu’une seule fois sur le site Internet de l’action.
 • Les Participants peuvent participer à l’action aussi souvent qu’ils le souhaitent. Mais chaque participation nécessite un nouveau paquet promotionnel (avec un nouveau code d’action).

Vraag & Antwoord Beckers Plopsaqua de Panne Activatie 2015
Actieperiode: vanaf 7 augustus tot en met uiterlijk 31 december 2015 (zolang de voorraad strekt)

 1. Hoe kan ik deelnemen aan de Beckers Plopsaqua de Panne Activatie?
  U kunt meedoen aan de actie na aankoop van een Beckers Frikandel 20x70g Actieverpakking. Op de Actieverpakking zit een actiesticker met daarin een unieke code. Deze unieke actiecode kunt u invullen op www.beckersactie.be om te zien of u een winnende code in uw bezit heeft.
 2. Met welke kosten moet ik rekening houden?
  Met een code kunt u 1x meedoen aan de actie. De kosten bedragen dus de aankoop van 1 actieverpakking Beckers Frikandellen 20x 70g.
 3. Wat kan ik precies winnen?
  Tijdens de actie maakt u kans op een familieticket voor Plopsaqua de Panne. Een familieticket is gratis entree voor 4 personen voor Plopsaqua de Panne. In totaal zijn er 250 winnende codes voor een familieticket.
 4. Hoe vaak kan ik meedoen aan de actie?
  Iedere actieverpakking bevat één unieke code. Met die unieke code kunt u eenmaal meedoen met de actie. Indien u meerdere actieverpakkingen heeft kunt u dus meerdere keren meedoen.
 5. Ik heb gewonnen, maar geen mail ontvangen met daarin de link om de prijs te verzilveren. Wat moet ik doen?
  Indien u een winnende code heeft, maar binnen 1 dag na invoeren van de code nog geen winnaarsmailtje heeft ontvangen, kunt u een mail sturen naar veerle.willems@izicosnacks.com. Vergeet niet winnende code en contactgegevens in de mail te vermelden. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 6. Tot wanneer kan ik de prijs inleveren?
  Indien u een van de 250 winnende codes heeft ingevoerd en de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, heeft u gewonnen! U krijgt dan een email met een code waarmee u de gratis entreekaarten kunt aanschaffen op de website van Plopsaqua de Panne. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2015. De toegangskaarten zijn 3 jaar geldig na moment van aanschaffen.
 7. Ik heb een actieverpakking maar het lukt me niet om de code in te voeren. Wat moet ik doen?
  Indien u er niet in slaagt om de code in te voeren of u krijgt een foutmelding bij het invoeren neem dan contact op met Beckers via een mail aan veerle.willems@izicosnacks.com.
 8. Ik had de schiftingsvraag fout. Wat nu?
  Om kans te maken op de prijs dient u de schiftingsvraag juist te beantwoorden en de winnende code in uw bezit hebben. Indien u de schiftingsfout onjuist heeft beantwoord, heeft u helaas geen recht op de prijs.
 9. Er stond geen code in de sticker op de actieverpakking.
  Indien er geen code op de sticker op de actieverpakking vermeld staat, neem dan contact op met Beckers via een mail aan veerle.willems@izicosnacks.com. We zullen er voor zorgen dat u een nieuwe sticker krijgt met actiecode. Het is van belang dat u de foutieve sticker bewaart om een nieuwe sticker te kunnen ontvangen.
 10. Mijn vraag staat er niet bij, hoe kan ik contact opnemen over de Beckers Plopsaqua de Panne Activatie?
  Voor meer informatie of vragen over de Beckers Plopsaqua de Panne Activatie kunt u mailen met veerle.willems@izicosnacks.com. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Questions & Réponses Action Beckers Plopsaqua La Panne 2015
Période d’action : à partir du 7 août jusqu’au 31 décembre 2015 inclus au plus tard (jusqu’à épuisement du stock)

 1. Comment puis-je participer à l’Action Beckers Plopsaqua La Panne ?
  Vous pouvez participer à l’action en achetant un paquet promotionnel de Fricandelles 20x70 g de Beckers. L’emballage est muni d’un autocollant d’action qui renferme un code unique. Vous pouvez introduire ce code d’action unique sur www.beckersactie.be pour savoir si vous possédez un code gagnant.
 2. Quels sont les frais à prendre en compte ?
  Un code ne vous permet de participer qu’une seule fois à l’action. Les frais s’élèvent donc au prix d’achat d’un paquet promotionnel de Fricandelles 20x70 g de Beckers.
 3. Que puis-je remporter ?
  Tout au long de l’action, vous pouvez tenter de remporter un ticket familial pour Plopsaqua La Panne. Un ticket familial équivaut à une entrée gratuite pour 4 personnes à Plopsaqua La Panne. Au total il y a 250 codes gagnant pour des tickets familiaux.
 4. Combien de fois puis-je participer à l’action ?
  Chaque paquet promotionnel possède un code unique. Ce code unique vous permet de participer une seule fois à l’action. En achetant plusieurs paquets, vous pouvez donc participer plusieurs fois.
 5. J’ai gagné, mais je n’ai pas reçu l’e-mail avec le lien qui permet de recevoir le prix. Que dois-je faire ?
  Si vous possédez un code gagnant et si vous n’avez pas reçu l’e-mail de confirmation dans un délai d’un jour après l’introduction du code, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse veerle.willems@izicosnacks.com. N’oubliez pas d’y indiquer le code gagnant et vos données de contact. Nous vous contacterons ensuite dans les plus brefs délais.
 6. Jusqu’à quand puis-je obtenir le prix ?
  Si vous avez introduit l’un des 250 codes gagnants et si vous avez répondu correctement à la question subsidiaire, vous avez gagné ! Vous recevez alors un e-mail contenant un code qui vous permet de vous procurer les cartes d’entrée gratuites sur le site Web de Plopsaqua La Panne. Vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Les cartes d’accès sont valables durant 3 ans à partir de la date d’achat.
 7. J’ai acheté un paquet participant à l’action, mais je ne parviens pas à introduire le code. Que dois-je faire ?
  Si vous ne parvenez pas à introduire le code ou si vous obtenez un message d’erreur au moment de l’introduction du code, contactez Beckers par e-mail à l’adresse veerle.willems@izicosnacks.com.
 8. Je n’ai pas répondu correctement à la question subsidiaire ? Que dois-je faire ?
  Pour pouvoir remporter le prix, vous devez répondre correctement à la question subsidiaire et être en possession d’un code gagnant. Si vous ne répondez pas correctement à la question subsidiaire, vous n’avez malheureusement pas droit à un prix.
 9. L’autocollant sur le paquet participant à l’action ne renferme aucun code.
  Si aucun code n’est mentionné sur l’autocollant ou sur le paquet promotionnel, contactez Beckers par e-mail à l’adresse veerle.willems@izicosnacks.com. Nous vous fournirons alors un nouvel autocollant avec un code d’action. Il est important que vous conserviez l’autocollant erroné pour pouvoir recevoir un nouvel autocollant.
 10. Ma question n’est pas reprise ci-dessus. Comment puis-je vous contacter au sujet de l’Action Beckers Plopsaqua La Panne ?
  Pour plus d’informations ou pour toute question au sujet de l’Action Beckers Plopsaqua La Panne, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à l’adresse veerle.willems@izicosnacks.com. Nous vous contacterons ensuite dans les plus brefs délais.

Helaas! De actie is verlopen.

Je kunt niet meer deelnemen aan de winactie.

Malheureusement, l’action est terminée.

Vous ne pouvez plus participer au concours.